Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Obecní lesy

Obec Číměř aktuálně vlastní 651 ha lesů v 9 katastrálních územích, vzhledem k probíhajícím rozsáhlým směnám za účelem scelení majetku se tato výměra stále nepatrně mění.

Všechny lesní pozemky obce jsou zařazeny v kategorii lesa hospodářského. Hospodaření v obecních lesích se řídí lesním hospodářským plánem schváleným Krajským úřadem Jihočeského kraje na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2025, v němž jsou stanovena závazná ustanovení (maximální celková výše těžeb, minimální plošný rozsah výchovných zásahů, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesa).

Nejvyšším bodem je okraj lesa jihovýchodně od Dobré Vody s výhledem na Hůrky s nadmořskou výškou 650 m.n.m., nejnižší bod cca 490 m.n.m. se nachází v údolí Koštěnického potoka jižně od Sedla v Americe. Tomuto rozpětí odpovídá i odlišný způsob hospodaření – zatímco v západní části obecních lesů se jedná převážně o pasečné borové hospodářství, ve východní výše položené části převažuje smrkové hospodářství s vyšším podílem buku a většími možnostmi přirozené obnovy. Na některých lokalitách hospodaření značně ztěžuje kamenitý a svažitý terén.

Nejvíce zastoupenou dřevinou je borovice (55%), dále následují smrk (35%), buk (4%), bříza (3%), jedle (1%), modřín (1%), olše (1%) a dub (1%).

Prvořadým cílem hospodaření je zajistit dlouhodobě udržitelnou a vyrovnanou produkci kvalitní dřevní hmoty, dosáhnout maximálního snížení nákladů a zároveň zachovat plnění ostatních funkcí lesa (vodoochrannou, krajinotvornou, rekreační). K dosažení těchto cílů je vedena snaha o jemné, přírodě blízké hospodaření s maximálním využitím přirozené obnovy a včasnou a soustavnou výchovu mladých porostů pro zlepšení stability, kvality a zdravotního stavu lesa. Podmínkou dobrého hospodaření je rovněž péče o kvalitní síť lesních cest.

K naplňování mimoprodukčních funkcí lesa přispívá zakládání a obnova estetických prvků (stromořadí, kříže, kapličky, studánky, lavičky) či zřizování retenčních nádrží.

Při hospodaření v lesích jsou využívány v maximální míře pracovní síly z řad místních obyvatel. Místní obyvatelé mají též možnost zajistit si formou samovýroby cenově výhodné palivové dříví.

Činnost odborného lesního hospodáře vykonává na základě udělené licence Ing. Jan Špulák, tel. 724 524 546.