Číměř čp. 12
+420 384 388 808

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2019 – odpady

OBEC Číměř
Zastupitelstvo obce Číměř
Obecně závazná vyhláška
obce Číměř
č. 2/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Číměř

Zastupitelstvo obce Číměř se na svém zasedání dne 9. 12. 2019 usnesením č. 2/10 – 2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Číměř, včetně nakládání se stavebním odpadem .

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Textilní materiály, oděvy
h) Objemný odpad,
i) Směsný komunální odpad
j) Jedlé tuky a oleje.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) Číměř – prostor před OÚ čp. 12
– u bytovky čp. 124
– u okálů čp. 34
– u čp. 86, směr Sedlo
– u čp. 56, směr Dobrá Voda (místo č.p. 63)
– u čp. 127
– u čp. 137
– na sběrném dvoře p.č. 3978/3
– u fotbalového hřiště
b) Sedlo – u hospody čp. 47
– naproti čp. 31
c) Dobrá Voda – na návsi u čp. 80
– naproti čp. 11
d) Lhota – u bývalé váhy
e) Potočná – u autobusové zastávky
f) Nová Ves – u jatek
g) Bílá – na návsi u rybníka

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Papír, – modře označené kontejnery
b) Plasty, PET lahve – žlutě označené kontejnery
c) Sklo – zeleně označené kontejnery a kovové kontejnery
d) Textilní materiály, oděvy – bíle označené kontejnery
e) Biologické odpady rostlinného původu – mobilní modré kontejnery (nosiče na nákladní auto)
f) Jedlé tuky a oleje – zelená označená popelnice

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Kovy a ostatní tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na konci obce Číměř p.č. 3978/3. Do sběrného dvora lze v rámci zpětného odběru odložit také elektroodpad.

Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na konci obce Číměř p.č. 3978/3.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 5
Sběr objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na konci obce Číměř p.č. 3978/3.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice, igelitové pytle s logem společnosti oprávněné provádět svoz odpadu, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Popelnice musí být označeny platnou svozovou známkou. Oprávněná společnost vyváží směsný komunální odpad v pravidelných intervalech (1 x týdně) v den stanovený obcí.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít Skládku Fedrpuš AVE případně na OÚ objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky kontejneru je možné učinit na OÚ Číměř.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Číměř
č. 3/2017 ze dne 30. 10. 2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

………………. …………. …………..……………….
Jaroslav Janata Mgr. Radek Kněžínek
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

10. 12. 2019