Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 16.9.2019

P o z v á n k a
n a z a s e d á n í
z a s t u p i t e l s t v a obce Číměř

Oznamujeme Vám, že v pondělí 16. září 2019 v 18,00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce
v zasedací síni OÚ Číměř.

Starosta – Radek Kněžínek

Program:

1. Kontrola usnesení z poslední schůze
2. Hospodaření v lesích
3. Územní plán – návrh zprávy
4. Kostel sv. Jiljí v Číměři
5. Žádosti občanů
6. Různé
7. Diskuze a závěr

Zároveň zveme všechny občany.

9. 9. 2019