Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Standardy SPOD

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí,  MěÚ Jindřichův Hradec

Zajišťuje činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle platných právních předpisů zejména podle Úmluvy o právech dítěte, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně –právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění , zákona č.218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů   

– poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů,

– realizuje opatření na ochranu dětí včetně podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské odpovědnosti, na nařízení výchovných opatření, nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, je nápomocno občanům se sepisováním návrhů na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu, na zvýšení výživného,

– sleduje výkon ochranné a ústavní výchovy, navštěvuje pravidelně dětí umístěné v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy a zároveň jejich rodiče,

– sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů, pravidelně tyto děti navštěvuje,

– vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se stanovený poručník neujme své funkce,

– zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči

– uzavírá  a realizuje dohody o výkonu pěstounské péče

– zajišťuje dohled nad výkonem pěstounské péče

– zabývá se otázkou menšin,

– zajišťuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí,

– spolupracuje se státními orgány, soudy, policií, státním zastupitelstvím, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi,

– zajišťuje péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost

– plní úkoly v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým,

– vykonává působnost v oblasti zacházení s návykovými a obdobnými látkami činnosti spadající do sociálně-právní ochrany dětí v oblasti samostatné působnosti obcí podle platných legislativních předpisů včetně zajištění neodkladné péče ocitlo-li se dítě bez přiměřené péče jeho věku atd., zajišťuje činnost zařízení sociálně-právní ochrany dětí, zařízení odborného poradenství pro péči, zařízení sociálně-výchovné činnosti a výchovně rekreačních táborů pro děti,

– koordinuje protidrogovou činnost,

– zabezpečuje na úseku zdravotnictví, distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem

 

Standardy kvality SPOD naleznete zde:

https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/projekty/projekt-spod.html

Kontakty na odbor soc. věcí, pracovníky SPOD, naleznete zde:

https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/