Úřední deska - archív

Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2013

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 25.června 2014, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván.
*********************************
Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2013 jako je :
rozvaha územ.samospr.celků
finanční výkaz Fin 2-12 M
příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62)
analytická předvaha
jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí.

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne: 9.6.2014
Sejmuto dne: 25.6.2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Závěrečný účet 2013.pdf 195.3 Kb
Fin 2-12M.pdf 211.7 Kb
Hlavní kniha 2013.pdf 99.5 Kb
Přijaté dotace 2013.pdf 136.7 Kb
Příloha k úč.uzávěrce 2013.pdf 136 Kb
Rozvaha 2013.pdf 121.1 Kb
Tvorba a čerpání soc.fondu 2013.pdf 177 Kb
výkaz zisků a ztrát 2013.pdf 110.7 Kb
Výkazy hospodaření MŠ 2013.pdf 172.4 Kb
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf 456 Kb