Obec Číměř

Povinné informace

1) Oficiální název

Obec Číměř


2) Důvod a způsob založení

Obec Číměř vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Číměř je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 


3) Organizační struktura

Obec Číměř má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.


4) Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní adresa povinného subjektu určená adresa k doručování poštovních zásilek:

Obec Číměř

Číměř čp. 12

37832  Číměř

Telefon: 384388808
Fax: 384388990

E-mail: oucimer@jhnet.cz
Www: www.obeccimer.cz
ID DS: 328ed26
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje

4.2. Adresy úřadoven:

Obec Číměř

Číměř čp. 12

37832  Číměř

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 8,30-12.00: 12,30-17,00
Úterý: 8,30-12,00: 12,30-14,00 jen poplatky a EO
Středa: 8,30-12.00: 12,30-17,00
Čtvrtek: 8,30-12,00: 12,30-14,00 jen poplatky a EO
Pátek:
Sobota:
Neděle:

4. 4. Telefonní čísla

Telefonní čísla

4. 5. Čísla faxu

Telefonní čísla

4. 6. Elektronická adresa oficiálních internetových stránek

www.obeccimer.cz

4. 7. Elektronická adresa všech elektronických podatelen

E - podatelna

4. 8. Další elektronické adresy povinného subjektu

Další elektronické adresy


5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 603164389/0800
Banka:  ČS
 


6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 00246450


7) DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00246450


8) Seznamy hlavních dokumentů

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

             -  Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce

8.2. Rozpočet

             - Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok


9) Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .


10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

Kontakty na úřad včetně úředních hodin.


11) Opravné prostředky

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.


Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 


12) Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu .


13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu , osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .


14) Nejdůležitější předpisy

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Číměř jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

14. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízeními.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem

Obec Číměř je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

 
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
   

 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

15. 2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací

Zatím nevydána.


16) Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci .


18) Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Milada Vopálková, SMS-služby, s.r.o.
Ulice/č.p.: V Rovinách 934/40
PSČ, město(obec): 14000, Praha 4 - Podolí
Telefon: 774 438 779
E-mail: milada.vopalkova@sms-sluzby.cz
Datová schránka: j49zfqv

Dnes je: 18.08.2019

Svátek slaví: Helena

AKTUALITY

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Nová Ves u Sedla
více
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko - západ
více
Pouťový víkend v Sedle
více
Memoriál Jaroslava Mašky - 13. ročník přátelského turnaje ve fotbale
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍMĚŘ
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.8.2019 v Sedle
více
SPOM - schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 a schválený závěrečný účet za rok 2018
více
Oznámení o uzavření pošt dne 13.7.2019
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 24.6.2019
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - prodej pozemku p.č. 663/16 v k.ú. Potočná u Číměře
více
Setkání důchodců konané dne 21. 6. 2019
více
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy - usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko - západ
více
Oznámení o vystavení zpracovaného návrhu KoPÚ Sedlo u Číměře
více
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú. Bílá u Sedla
více
Dětský den 2019 v Číměři
více
SPOM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Záměr pronájmu pozemku v obci Číměř, k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2018 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně -ve lhůtě do 7. června 2019, nebo ústně, na veřejném zasedání zastupitelstva obce. ********************************* Vysvětlení k přílohám závěrečného účtu za rok 2018 můžete dostat v úředních hodinách na obecním úřadě v Číměři, kde jsou k nahlédnutí v tištěné podobě. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 20. 5. 2019 sejmuto: 7. 6. 2019
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
Oznámení o uložení nalezené věci
více
Oznámení konání kynologické akce
více
Veřejná vyhláška - vyzvednutí daňové písemnosti
více
Veřejná vyhláška - vyzvednutí daňové písemnosti
více
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Záměr prodeje pozemku v obci a k.ú. Číměř
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Přechodná úprava provozu - částečná uzavírka silnice mezi obcemi Číměř, Sedlo a Lhota dne 17.5.2019, z důvodu závodů v silniční cyklistice
více
Uzavření Obecního úřadu v Číměři z důvodu výpadku elektrického proudu
více
Likvidace přepálených olejů a tuků
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného pro rok 2019
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v k.ú. Číměř dne 20. - 21.5.2019 od 7:30 hod. do 16:30 hod.
více
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Potočná u Číměře a v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Český statistický úřad - výběrové šetření pracovních sil
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 29.4.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.5.2019 od 7.30 hod. do 16.30 hod.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.5.2019 od 7.30 hod. do 16.30 hod. v Číměři a v Bílé
více
Zápis dětí do MŠ v Číměři konaný dne 25.4.2019
více
Oznámení o službě na OÚ v neděli 14.4.2019
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy: 22.512.394,- Výdaje: 35.694.252,- Financování: 13.080.858,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 26.4.2019 do 12,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat v pondělí 29.4.2019 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 9.4.2019 Sejmuto: 26.4.2019
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
více
Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Číměř a Sedlo
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcové stromy
více
Velikonoční dílnička pro malé i větší
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 8.4.2019
více
DOČASNÁ ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY POŠTY V ČÍMĚŘI DNE 8.4.2019
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
více
Nabídka zemědělské stavby v katastru Sedlo u Číměře
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Číměři a v Bílé dne 4.4.2019 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
více
Veřejná vyhláška o ochraně přírody
více
Duální bankomat České spořitelny v Nové Bystřici
více
Záměr pronájmu pozemku p.č. 1355/15 v obci Číměř, k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Záměr pronájmu místnosti na č.p. 80 v obci Číměř, k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Záměr prodeje části pozemku p.č. 778/26 v obci Číměř, k.ú. Bílá u Sedla
více
Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Přechodná úprava provozu na sil. II/128 v Číměři
více
Slovo starosty
více
Dražební vyhláška na 1/4 zastavěné plochy a nádvoří č.p. 2 v k.ú. Číměř
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 26.2.2019
více
Uzavírka silnice III/1492 v obci Bílá
více
Zápis dětí do budoucích 1. tříd pro školní rok 2019/2020
více
Pákistán fotopřednáška "pro dobrou věc"
více
Rozpočtová opatření r. 2018
více
Stanovení místní úpravy provozu
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
více
Dražební vyhláška na spoluvlastnický podíl id. 1/4 nemovité věci v k.ú. Číměř čp. 2
více
Bílá stopa pro běžkaře
více
Mikroregion - schválený střednědobý výhled rozpočtu r. 2018 - r. 2021
více
Mikroregion - rozpočet 2019
více
Slovo starosty
více
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021
více
SPOM - Rozpočet 2019
více
SPOM - rozpočtové opatření č. 2 2018
více
Dražební vyhláška
více
Rozpočtové provizorium 2019
více
Veřejná vyhláška ochrany přírody a krajiny
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Vánoční koledy ve Lhotě
více
Vánoční koncert
více
Harmonogram svozu odpadu rok 2019
více
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 a návrh rozpočtu 2019
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 71/1 k.ú. Číměř
více
Oznámení pronájmu p.č. 3416 k.ú. Číměř
více
Oznámení záměru pronájmu části p.č. 90 v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Česko zpívá koledy
více
Mikroregion Jindřichohradecko - návrh rozpočtu a výhledu
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Nová Ves
více
Oznámení o volném pracovním místě v administrativě
více
Oznámní o návrhu stanovení místní úpravy provozu
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Spisový a skartační řád, plán a návrh na vyřazení dokumentů
více
OZV 3/2017 - o odpadech
více
OZV č. 2/2017- zrušovací
více
OZV 1/2017 o místních poplatcích
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - Bílá u Sedla
více
Oznámení o záměru prodeje pozemků v k.ú. Lhota u Sedla
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Nová Ves u Sedla
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMĚŘ KONANÝCH DNE 5. a 6. 10. 2018
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
více
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volby do zastupitelstev obcí
více
Jmenování zapisovatelů pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř 19.9.2018
více
Komplexní pozemkové úpravy Sedlo - pověření ke vstupu na pozemky
více
Oznámení o uložení nalezené věci
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Sedlo
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Číměř
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - modernizace silnice III/1492, křiž. II/149, křiž. III/1491
více
Oznámení o uložení nalezené věci
více
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - INFORMACE O POČTU VOLEBNÍCH OBVODŮ, ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A PODPISŮ NA PETICÍCH
více
Oznámení záměru pronájmu části pozemku 62/1 k.ú. Číměř
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Stanovení přechodné úpravy provozu Číměř - Nová Bystřie - Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko-západ 2017
více
SPOM - Rozpočtová změna 1/2018 a závěrečný účet 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Číměř-Kunějosvské Samoty 17.7.2018
více
Informace - vydávání OP a CP po 1.7.2018
více
Změna názvu stavby modernizace silnice Bílá
více
Oznámní o zahájení obnovy katastráního operátu novým mapováním a oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Nová Ves
více
Návrh závěrečného účtu - Mikroregion Jindřichohradecko - západ
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ 2017
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2017 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně -ve lhůtě do 23. června 2018, nebo ústně, na veřejném zasedání zastupitelstva obce. ********************************* Vysvětlení k přílohám závěrečného účtu za rok 2017 můžete dostat v úředních hodinách na obecním úřadě v Číměři, kde jsou k nahlédnutí v tištěné podobě. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 7. 6. 2018 sejmuto: 23. 6. 2018
více
SPOM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a návrh závěrečného účtu za rok 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Číměř - Kunějovské Samoty
více

Hromadná revize kotklů v obci


Dětský den 2018 v Sedle


Schválený rozpočet na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sedlo
více
Zápis do MŠ Číměř 2018
více
KoPÚ Sedlo u Číměře - nároky vlastníků
více
Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Potočná u Číměře
více
Oznámení - záměru směny pozemků s Lesy ČR, LS Český Rudolec
více
Oznámení - záměru směny pozemků s Lesy ČR,LS J.Hradec
více
Ceník pro vodné a stočné 2018
více
Cena vodného a stočného 2018 + Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
více
Dražební vyhláška
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu 2018 Příjmy: 27.661.114,- Výdaje: 20.139.743,- Financování: - 7.521.371,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 26.4.2018 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 26.4.2018 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 10.4.2018 Sejmuto: 26.4.2018
více
Rozpočtová opatření 5 - 8/2017
více
Oznámení záměru prodeje p.č.1695/6 k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru prodeje části parcely 62/1 k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 3492 v k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 608/7 a 1310/26 v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Oznámení - rozšíření obvodu KoPÚ Sedlu u Číměře
více
Oznámení o volném místu na pozici uklizečky v MŠ po dobu nemoci
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - Nová Ves
více
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
více
Farma Alpaka - Dobrá Voda (jízda na koni, LDT, letní kino...)
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - II. kolo
více
SPOM - rozpočtové opatření, rozpočet a výhled rozpočtu
více
Dražební vyhláška - Kornas Aleš
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 2018
více
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volba prezidenta ČR 2018
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Sedlo u Číměře
více
Dražební vyhláška - Roček Václav
více
Oznámení o jmenování zapisovatelů - pro volbu prezidenta ČR
více
SPOM - "Návrh rozpočtu na rok 2018" a "Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020"
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta
více
Exekuční příkaz
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK-volba prezidenta ČR 2018
více
MZe-veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie část obce Číměř, celá Bílá 28. 11. 2017
více
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu - Číměř, Bílá u Sedla a Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř - Kunějovské samoty
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 779 D. Voda
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 3766 Číměř
více
Oznámení záměru prodeje popř. pronájmu p.č. 64/5 Číměř
více
OZV č. 3 o odpadech
více
OZV č. 2 zrušovací
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích
více
Elektronická dražba
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 13. 11. 2017 Číměř
více
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bílá, část obce Číměř 31.10.2017
více
E.ON ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kunějovské Samoty
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Bílá, část obce Číměř
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Sedlo
více
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
více
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
více
Volby do PS Parlamentu ČR 2017 - Odvolání a jmenování zapisovatelů OVK
více
Oznámení o konání prvního zasedání OVK
více
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
více
MZe-VV-Návrh opatření obecné povahy
více
KURZY POČÍTAČŮ A SOFT SKILLS ZDARMA V J. HRADCI
více
Rozpočtová opatření 1-4/2017
více
Volby do PS Parlamentu ČR 2017 - jmenování zapisovatelů OVK
více
Pracovní nabídka - asistent/ka pedagoga k dítěti s PAS - MŠ Číměř
více
Volby do PS Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Volby do PS Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017 - stanovení minimálního počtu členů OVK
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice - zahájení školního roku 2017/2018
více
Rozhodnutí-povolení krátkodobé úplné uzavírky-cyklistický závod III. etapa 1.9.2017
více
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - oprava silnice Bílá
více
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Číměř
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
více
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
více
SPOM-závěrečný účet r. 2016, zpráva o výsledku hospodaření, rozpočtová změna
více
Dražební vyhláška
více
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Návrh závěrečného účtu SPOM Slavonice
více
Návrh závěrečného účtu 2016
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2016 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19.června 2017, nebo ústně na veřejném zasedání ZO . ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2016 jako je : rozvaha územ.samospr.celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 2.6.2017 sejmuto: 19.6.2017
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Rozpočtový výhled 2017-2020
více
Rozpočtová opatření 2016
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracování souboru do digitální podoby-Sedlo
více
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí-Sedlo
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Rozpočtový výhled 2017-2020
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Ceník pro vodné a stočné na rok 2017
více
Cena vodného a stočného 2017 + Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
SPOM - rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018-2019
více
Veřejná vyhláška - FÚ - Daň z nemovitých věcí 2017
více
Návrh rozpočtu Obce Číměř na r. 2017
více
Směna pozemku p.č. 1046/2 k.ú. Dobrá Voda za p.č. 3148 Hradiště u NB
více
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
více
Oznámení o zveřejnění písemností dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb.
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko – západ
více
Zveřejnění prodeje, směn pozemků
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - ČÍMĚŘ KUNĚJOVSKÉ SAMOTY
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 2308 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Výběrové řízení na referenta pro personalistické a ekonomické práce - Obec Číměř
více
Směrná čísla roční spotřeby vody
více
Oznámení záměru směny lesních pozemků D.Voda-Hradiště
více
Státní veterinární správa - ptačí chřipka - informační leták
více
SPOM - Návrh rozpočtového výhledu 2018-2019
více
SPOM - Návrh rozpočtu 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Provozní řády vodovodu a Kanalizační řády
více
Rozhodnutí - Povolení k provozování vodovodu a kanalizace
více
ZŠ - Zápis do prvních tříd
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Potočná
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných 7. a 8. října 2016
více
E.ON ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
více
Oznámení o záměru směny pozemků v k.ú. Sedlo
více
Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
více
Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ Bílá u Sedla
více
Lesy ČR-podmínky výběrového řízení na prodej lesních pozemků v k.ú. Číměř
více
Volby do zastupitelstev krajů 7.-8. října 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Letní kino na farmě Alpaka Dobrá Voda 2016
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Lhota u Sedla
více
Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice III/1491 v Sedle
více
Elektronická evidence tržeb
více
Uzavření ordinace - MUDr. Reich
více
Oznámení záměru odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků
více
Oznámení k plánované uzavírce silnice III/1491, průtah Sedlo, v termínu 28. 6. - 4. 7. 2016
více
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
více
Závěrečný účet Obce Číměř r. 2015 + Zpráva nezávislého auditora - hospodaření obce r. 2015
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2015 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 20.června 2016, nebo ústně na veřejném zasedání ZO . ****************************************************************************************************************************************************************** Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2015 jako je : - rozvaha územ.samospr.celků - finanční výkaz Fin 2-12 M - příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) - analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí.
více
Závěrečný účet SPOM + zpráva nezávislého auditora r. 2015
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více

Jak je to s cestovními doklady pro děti


Jak je to s cestovními doklady pro děti
více
Schválený rozpočet 2016
více
Schválený rozpočet 2016
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sedlo
více
Oznámení záměru prodeje p.č.1350/2 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení záměru prodeje p.č.2138/2 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře-pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
více
Zápis do MŠ Číměř
více
Ceník - vodné a stočné pro rok 2016
více
Informace a kontakty pro osoby v nouzi
více
KÚ-Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lhota u Sedla a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu 2016 Příjmy: 17.721.550,- Výdaje: 18.093.160,- Financování: - 371.610,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 25.4.2016 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 25.4.2016 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 7.4.2016 Sejmuto bude: 25.4.2016
více
Porovnání všech položek k výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů + Cena vodného a stočného 2016 schválena OZ
více
Zdravotní přednáška - o bylinkách a mastičkách
více
Zápis do MŠ Číměř
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Nová Ves
více
HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř čp. 108
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř
více
Volná pracovní místa
více
Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 972/2 v k.ú. Číměř
více
Oznámení záměru prodeje pozemků p.č. 3784/5 a 3784/6 v k.ú. Číměř
více
Zápis do prvních tříd - ZŠ a MŠ Nová Bystřice
více
Oznámení o konání druhé opakované dražby
více
MZe-Oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Vánoční ordinační doba MUDr. Regentíkové
více
Dražební vyhláška-Roček
více
CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma
více
Upozornění Úřadu práce ČR na výměnu průkazů OZP do konce roku 2015
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie Číměř 124 a 125
více
Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupkové agendy
více
Nabídka práce-METAL TRADE COMAX, a.s. J. Hradec
více
Nabídka práce - NB Textil, s. r. o. Nová Bystřice
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Nové Vsi
více
Pracovní doba úřadu
Po: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h Pá: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h Pracovní doba oddělení poplatků a evidence obyvatel: Po a St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út a Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h Pá: ---- Pracovní doba oddělení lesního hospodářství Po: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h Pá: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h
více
lesní hospodářství, sběrný dvůr, tenisové kurty, knihovny
Kontaktní osoba lesního hospodářství: Ing. Jan Špulák, tel: 384388808, 724524546, e-mail: hajny-robatko@email.cz Kontaktní osoba SD - Pakosta Václav, tel.: 721459118 Provoz sběrného dvora Číměř: březen - říjen St: 16.00 - 18.00 So: 8.00 - 12.00 listopad - prosinec St: 15.00 - 17.00 So: 8.00 - 12.00 leden a únor jen po telefonické domluvě s pracovníkem sběrného dvora Kontaktní osoba tenisových kurtů: Strejček Jiří, tel.: 736112310 pronájem tenisových kurtů: 60,-- Kč/h, po telefonické dohodě. Kontaktní osoba Obecní knihovny Číměř: Vacková Dagmar, tel.: 607138715 Obecní knihovna Číměř je otevřena každé pondělí od 16,30 - 17,30 h. Kontaktní osoba MK Sedlo: Kodymová Ivana, tel.: 721963950 Místní knihovna Sedlo je otevřena každou neděli od 15,00 - 16,00 h.
více
Dražební vyhláška
více
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihzápad-CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Farma Alpaka - jízdy na koni, filmové léto na Alpace
více
Kanalizace a ČOV Sedlo - Veřejná vyhláška
více
Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
více
Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2014 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 24.června 2015, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván. ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2014 jako je : rozvaha územ. samospr. celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne: 8.6.2015 Sejmuto dne: 24.6.2015
více
Hlášení o výběru poplatků z ubytovací kapacity
více
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Směrnice VZ 2014
více
VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - kanalizace a ČOV Sedlo
více
Schválený rozpočet 2015
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o záměru prodeje části pozemku p.č. 1355/12 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Veřejná vyhláška - FÚ - daň z nemovitosti 2015
více
Sběrný dvůr
DNE 18. 4. 2015 BUDE SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN.
více
Návrh rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu 2015 Příjmy: 22.237.472,- Výdaje: 22.057.472,- Financování: - 180.000,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 27.4.2015 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 27.4.2015 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 7.4.2015 Sejmuto: 27.4.2015
více
MZe - Veřejná vyhláška-výzva k uplatnění připomínek
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko-západ
více
Vyhláška o chovu zvířat č. 1/1991
více
Veřejná vyhláška - FÚ J. Hradec oznámení o uložení písemnosti
více
Nabídka pracovního místa
více
Zápis do MŠ Číměř 2015
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Nabídka vyřazených knih
více
Nabídka vyřazených knih
více
Veřejná vyhláška-doručení písemnosti
více
Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015-vyjímka ze základních ochranných podmínek bobra evropského
více
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD PRO ROK 2015
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie část obce Číměř a celá Bílá
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nová Ves
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby-Lhota u Sedla
více
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Lhota u Sedla
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 29/2 v k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku části p.č. 430 v k.ú. Potočná u Číměře
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
více
Elektronická dražba - Milan Bartoš
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Číměř 2014
více
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Číměř
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Potočná, D. Voda
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Vodovod Nová Ves u Sedla"
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Nová Ves
více
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 4042/1 v k.ú. Číměř
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vodovod Nová Ves
více
Oznámení o možnosti nahlédnutí do zjišťovacího řízení a Závěr zjišťovacího řízení - silnice II/128 Číměř - krátká přeložka
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Lhota
více
Veřejná vyhláška - FÚ "Oznámení o uložení písemnosti"
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kunějovské samoty
více
Oznámení o nahlédnutí do PD záměru stavby "Silnice II/128 Číměř - krátká přeložka
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby a Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Nová Ves u Sedla
více
Uzavření sběrného dvora
více
Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř 2013
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2013 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 25.června 2014, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván. ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2013 jako je : rozvaha územ.samospr.celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne: 9.6.2014 Sejmuto dne: 25.6.2014
více
Veřejná vyhláška - O zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice-Slavnostní školní akademie spojená s dnem otevřených dveří
více
Rozhodnutí - Splašková kanalizace a ČOV Sedlo
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet SPOM za rok 2013
více
Schválený rozpočet 2014
více
Schválený rozpočet 2014
více
OZV 1/2014 - technopárty
více
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
více
Dražební vyhláška
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Bílá u Sedla
více
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu 2014 Příjmy: 17.512.733,- Výdaje: 24.732.317,- Financování: 7.219.584,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 28.4.2014 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 28.4.2014 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 11.4.2014 Sejmuto: 28.4.2014
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu členů okrskové volební komise
více
Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 1/2014 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 363/2 a p.č. 363/3 v k.ú. Potočná u Číměře
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 376/6 v k.ú. Lhota u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Lhota, Sedlo
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Bílá u Sedla
více
Stavební povolení - Veřejná vyhláška "Modernizace silnice II/128
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
více
Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Daň z nemovitých věcí 2014
více
Národní síť záchranných stanic
více
Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka VM
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 2197 rybník v k.ú. Potočná
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - modernizace silnice II/128
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Oznámení o záměru prodeje a směny pozemků v k.ú. Bílá u Sedla
více
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKA PRO ROK 2014
více
Výzva k podání nabídek - Veřejná zakázka "Vodovod Nová Ves"
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Bílá
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
Veřejná vyhláška-doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje JčK
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Veřejná vyhláška o doručení
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 1335/3 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 71/1 v k.ú. Číměř
více
Směrnice o zadávání VZ
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Dobrá Voda u Číměře
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro "Volby do PS Parlamentu ČR"
více
Veřejná vyhláška - odchylný postup k odlovu kormorána velkého na území Jihočeského kraje - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace-oprava kaple Bílá
více
Dražební vyhláška-elektronická dražba
více
JH Comp - nabídka pro připojení do sítě internet
více
Sběrný dvůr
více
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku - Dobrá Voda
více
Veřejná vyhláško o oznámení možnosti převzít písemnost
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice - zahájení školního roku 2013/2014
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Společné jednání - Návrh ÚP Horní Pěna
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Potočná, Dobrá Voda
více
Závěrečný účet 2012
více
SPOM - závěrečný účet 2012, zpráva o přezkoumání hospodaření
více
Oznámení o směně pozemků k.ú. Dobrá Voda a k.ú. Potočná
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko-západ
více
Státní pozemkový úřad-veřejná nabídka pozemků k.ú. Lhota u Sedla
více
Schválený rozpočet na rok 2013
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Lhota
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř, Dobrá Voda
více
Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí
více
Návrh rozpočtu 2013
K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 29.4.2013 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 29.4.2013 od 18.00 hodin v zasedací síni OÚ Číměř.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 2432, 2433 a 2448 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o záměřu pronájmu p.č. 615 a 616 - Bílá u Sedla
více
Oznámení o záměru pronájmu části p.č. st. 90 - Sedlo
více
Opakovaná dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Nová Ves
více
Rozhodnutí - umístění stavby vrtana studna a vodovod
více
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
více
VV-oznámení o uložení písemnosti - KA
více
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR - 2. kolo
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
HS Číměř - pozvánka na valnou hromadu
více
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
více
FÚ - Změny v daňové správě od 1. 1. 2013
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Informace o údajích k dani z nemovitostí
více
Návrh rozpočtu DSO PRO 2013
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 1181 v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nová Ves
více
Veřejná vyhláška doručení písemnosti
více
Veřejná vyhláška
více
Rozhodnutí o umístění stavby-studna na p.č. 305/1 v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek v domě čp. 115 v Číměři
více
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím
více
Sběrný dvůr Číměř - změna otevírací doby
více
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR
více
PF ČR - Zveřejnění veřejné nabídky pozemků v k.ú. Lhota u Sedla
více
Rozhodnutí - JPÚ Bílá
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-Potočná
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
více
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 2308 v k.ú. Dobrá Voda
více
Nařízení státní veterinární správy
více
Rozhodnutí o umístění stavby - Horáková
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dobrá Voda
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Sedlo
více
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
více
Rozhodnutí o umístění stavby - Číměř, Dobrovodská- NN
více
Oznámení prodeje p.č. 75/1 v k.ú. Číměř
více
Oznámení pronájmu p.č.419 v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Bílá
více
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
více
Rozhodnutí - retenční nádrž Beránků
více
Rozhodnutí o dočasném omezení vstupu do lesa
více
Stavební povolení
více
Stavební povolení - veřejná vyhláška
více
Oznámení-zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Konkurz na ředitelku MŠ Číměř
více
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhlášku
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - silnice III/12854 Číměř
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 3824 v k.ú. Číměř
více
Oznámení
více
Návrh rozpočtu na r. 2012
K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 23.4.2012 do 16,00 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo přímo na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v 18,00 hodin 23.4.2012 v zasedací cíni obecního úřadu.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Veřejná vyhláška-vodovod Nová Ves u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více

ANKETA

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(47%)
47%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(53%)
53%