Menu
Obec Číměř
ČíměřokresJindřichův Hradec

Mateřská škola

Mateřská škola

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Mateřská škola Číměř, okres Jindřichův Hradec s pravidelným provozem, jedním oddělením s celodenní péčí je příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je obec Číměř 

Adresa školy:
Číměř 13
PSČ 378 32

Telefon:  384 388 870
Odpovědná osoba:  Zelenková Magdalena, ředitelka MŠ
Adresa zřizovatele:  Číměř 12, PSČ 378 32
Telefon:  384 388 808
Odpovědná osoba:  Mgr. Radek Kněžínek, starosta obce

Charakteristika školy:

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce, stranou od hlavní komunikace. Spolu se sídlem obecního úřadu tvoří komplex budov. Od roku 1987, kdy byla otevřena, prošla několika změnami. V roce 2002 bylo druhé křídlo budovy, ve kterém sídlila ZŠ, uzavřeno. Stavebními úpravami roku 2004 vznikly v druhé části byty pro seniory.

Zděná budova se dvěma vchody, jedním pro děti a veřejnost a postranním vchodem pro provozní zaměstnance a zaměstnance školní jídelny, je přízemního typu. Je podsklepená.  V budově se nachází jedna prostorná třída, má svou šatnu, sociální zařízení, hernu.

Součástí mateřské školy je suchá sauna, využívaná dle zájmu dětí, školní jídelna a prostorná oplocená zahrada.

Ta je vybavena novými herními prvky – průlezkou, kolotočem, skluzavkou, pružinovou houpačkou, zastřešeným pískovištěm a klidovým zahradním vybavením (stůl a lavičky), hračkami a sportovním náčiním. Její údržbě (travnatým plochám) se zodpovědně věnuje zaměstnanec z OÚ.

Pobyt venku mohou děti trávit jednak na zmíněné zahradě, hřišti a dále v okolí mateřské školy, které je velmi vhodné pro toulky přírodou – lesy, poli, loukami s rozmanitým terénem, okolím rybníků, neboť se MŠ nachází v přírodním parku Česká Kanada, který se vyznačuje dosud nedotčenou přírodou. A dále pak samotnou obcí s několika památkami – kašnou, sochami, kostelem, a božími muky z r. 1689 a knihovnou.

Velmi dobrá je i dostupnost mateřské školy pro děti z okolí (k obci patří šest správně přidružených částí: Bílá, Dobrá Voda, Potočná, Nová Ves, Sedlo a Lhota). Autobusové spojení je dostatečně četné a samotná autobusová zastávka je nedaleko mateřské školy u zmíněné hlavní komunikace.

Podmínky vzdělávání:

V budově mateřské školy došlo v roce 2004 ke stavebním úpravám v hospodářských prostorech. Další větší rekonstrukce se týkala výměny všech oken a dveří (2006-2007), zateplení celé budovy a následné fasády (2008), přístupových cest a terasy (2009) samotné budovy MŠ. Následně byla provedena výměna oken v provozní části MŠ, nátěry a opravy všech vnitřních dveří v budově, pravidelně probíhá i výmalba jednotlivých prostor MŠ a ŠJ. Z uvedených skutečností vyplývá, že areál i samotná budova MŠ je v současné době ve velmi dobrém stavu, nábytek (úložné prostory na hračky a pomůcky, dětské stoly a židle) odpovídají hygienickým požadavkům. Velké prostory třídy umožňuje vytvoření center ke hrám, míst pro odpočinek a rušnější aktivity. Dětské výtvory jsou využity při úpravě a výzdobě prostor mateřské školy a obohacují tak veškerou veřejnost ji navštěvující.

Vybavení je obnovováno standardně a průběžně, dle finančních možností.

Pravidelnými revizemi a pečlivým přístupem provozních zaměstnanců je veškerý majetek i prostory udržován dle hygienických a bezpečnostních norem.

Denní řád v mateřské škole je flexibilní a umožňuje reagovat na aktuální situaci, na potřeby pobytu venku a odpočinku s ohledem na přibližně tříhodinové intervaly mezi jídlem.

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Její prostory, vybavení i kapacita (60 dětí) převyšují počet dětí přihlášených ke stravování. Skladba jídelníčku je v souladu s poznatky zdravé životosprávy. Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, konvice s nápojem je doplňována, každé dítě má hrneček a napije se dle chuti.

Délka pobytu venku je ovlivněna potřebami denního programu a podnebnými podmínkami (mráz pod 10 stupňů, náledí, nárazový vítr, prudký déšť apod.)

Odpočinkové aktivity jsou upraveny dle potřeb dětí. Adaptační režim využívají především nově příchozí děti a to individuálně, po dohodě s rodiči.

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do předškolního zařízení v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo PPP nebo SPC.

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v období prázdnin pokud počet dětí na třídu nebude splňovat  limit, projednaný předem se zřizovatelem (zajištění náhradního předškolního vzdělávání v blízké MŠ).

Stravování dětí v mateřské škole:

Dítě, které je v mateřské škole přítomné v době podávání hlavního jídla se stravuje vždy.

Ceny stravného jsou stanoveny takto: děti s celodenní péčí do 6 let=40,-  Kč, děti ve věku 7 let a starší = 43,-Kč.

Úhrada stravného se v MŠ uskutečňuje bezhotovostní formou – platební poukázka, příkaz k inkasu, platba přes internet (zákaznická služba).

Způsob úhrady a výše úplaty za předškolní vzdělávání jsou zpracovány ve vnitřní směrnici z 1. 9. 2008 – informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte (je stanovena na 250,- Kč) a o podmínkách splatnosti úplaty v Mateřské škole Číměř.

Platba úplaty za předškolní vzdělávání se uskutečňuje rovněž bezhotovostní formou a i v tomto případě existuje možnost platby – platební poukázka, příkaz k inkasu, platba přes internet (zákaznická služba), vždy od 1. – 15. dne v měsíci.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí v mateřské škole:

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě.

Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě pouze na základě předem vystaveného zmocnění pro předání dítěte, nebo pokud je pověřená osoba uvedená v záznamech evidenčního listu dítěte /zpravidla osoba v příbuzenském vztahu/.

Mateřská škola Číměř je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Její financování je závislé na provozním příspěvku zřizovatele a na výši finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT na platy, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděl do FKSP

Personální zajištění:

Kolektiv mateřské školy tvoří pět zaměstnanců, dvě pedagogické kvalifikované zajišťující činnost pedagogickou s pomocí třetí pedagog. pracovnice bez kvalifikace a dvě provozní, zajišťující činnost týkající se chodu provozu MŠ.

Zelenková Magdalena – ředitelka
Pouzarová Marta – učitelka
Smékalová Bohuslava – učitelka
Záhorková Lenka – uklízečka
Kanzová Jarmila – kuchařka

Z uvedených skutečnosti je patrné, že v pedagogickém sboru jsou dvě kvalifikované pí. učitelky + jedna p. učitelka bez kvalifikace.

Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, a snaží se, aby probíhal ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Pracovnice MŠ  pracují podle školního vzdělávacího programu.

Naše školka – kniha příběhů

Cílem ŠVP je snaha říci a ukázat dětem, že mohou vykonat úžasné věci, musí mít pocit ze správně vykonané práce. Podle našich zkušeností jsou děti ochotné, ba dokonce chtivé hrát svou roli. Potřebují informace, povzbuzení a pocit, že mají moc věci nežádoucí změnit. Že dobro bude vítězit nad zlem, tak jak je to v pohádkách, které bezprostředně k jejich věku patří.

Pobyt a činnosti dětí v MŠ jsou dle zájmu proloženy akcemi např.:

 • podzimní vycházka spojená s ohýnkem
 • návštěva divadelních představení v MD v J. Hradci
 • návštěva divad. společností s programem přímo v MŠ
 • mikulášská nadílka
 • vycházka k zimnímu krmelci – nadílka zvířátkům
 • vánoční besídka /pečení cukroví, výzdoba, program, dárky/
 • vystoupení pro seniory
 • péče o ptáčky v zimě
 • návštěva řemesl. dílny (dle možnosti truhlářství, autoopr.,)
 • vítání jara „Dětský karneval“
 • celodenní výlet
 • olympiáda k MDD
 • půldenní výlet za zvířátky do Dobré Vody
 • kurz bruslení
 • kurz plavání
 • dle zájmu možnost saunování

Touto prezentací představuji své přesvědčení. Mou snahou je, aby se všichni zaměstnanci školy ztotožnili s přesvědčením, že nestačí mít děti jenom rád. Vedle lásky potřebujeme všichni, nejen dítě, zakoušet stejně bohatou měrou také úctu a uznání. Všechny děti potřebují cítit, že jsou vítány, respektovány a že mohou být úspěšné.

Měli bychom vždy myslet nato, co už dítě dokáže a zvládne (nikdy ne, co by mělo zvládnout!) a pomoci mu, aby zvládlo ještě o kousíček víc. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem.

Magdalena Zelenková

Přílohy

Žádost o příjetí do MŠ

3)_Žádost_o_přijetí_do_MŠ_lékařs._potvrzení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,25 kB

Kritéria pro přijetí do MŠ

2)_Kritéria_pro_přijetí_k_PV_.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,05 kB

Evidenční list MŠ

4)_Evidencni list ms.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,19 kB

Zpracování osobních údajů

5)_Zpracování_osobních údajů.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,73 kB

Zápis do MŠ

1)_Zápis do mateřské školy Číměř__webOÚ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,31 kB
Datum vložení: 17. 1. 2023 17:48
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2024 12:04
Autor: Správce Webu

Život v obci

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál GIS

Počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
jasno 21 °C 9 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 24/9 °C
sobota 27. 7. polojasno 28/13 °C
neděle 28. 7. slabý déšť 20/13 °C

Svátek

Svátek má Jakub

Partneři, svazky, projekty

Místní části